Dämpar ljud

Dämpar ljud

Tegel dämpar ljud, efterklanger och vibrationer som i vanliga fall kan tränga igenom väggarna och skapa störande buller.

Det gäller både inomhus, mellan de olika rummen, och utomhus, där det kan förekomma buller från till exempel grannar och gatutrafik.

Teglets bullerdämpande egenskaper beror på att tegel har en hög massfyllnad per kvadratmeter. Ju tyngre massa desto bättre dämpas genomträngande ljud.

Tegel muras så tätt att buller inte tränger igenom sprickor eller hål. Otätheter är ofta ett problem i plattkonstruktioner av gips och trä.

Tunga konstruktioner med hög massfyllnad dämpar buller.